• Slider 5

Akademia Trenerów Biznesu

Cel studiów: Studia Akademia trenerów biznesu przygotowują do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Absolwent potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców.

Dla kogo: Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu skierowane są do osób chcących profesjonalnie prowadzić szkolenia biznesowe, trenerów i szkoleniowców, kadry menedżerskiej, w tym odpowiedzialnej za szkolenia i rozwój pracowników, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych.


Program Studiów: 
Liczba godzin: 180 (2 semestry) 
1. Rola trenera w procesie szkoleniowym i w organizacji (14h) 
• Trenera w procesie szkoleniowym (rozwojowym)
• Umiejętności i kompetencje trenera
• Etyka w pracy trenera

2. Podstawy procesu uczenia się dorosłych (16h)
• Proces uczenia się dorosłych – zagadnienie, teorie i praktyczne wykorzystanie metod rozwojowych.
• Czym jest proces grupowy? Teoria i praktyka, kierowanie procesem.
• Fazy procesu grupowego.
• Etapy pracy z grupą i rozwoju grupy.

3. Autoprezentacja – podstawowy warsztat trenera (12h)
• Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania.
• Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu 
w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
• Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.

4. Efektywna komunikacja w pracy z grupą (18h)
• Zasady efektywnej komunikacji i kanały komunikacyjne. 
• Sztuka zadawania właściwych pytań. 
• Budowanie relacji; rola i waga informacji zwrotnej w pracy trenera

5. Praca ze stresem i emocjami (16h) 
• Rozpoznawanie symptomów stresu; stres i lęk przed wystąpieniem publicznym. 
• Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny
• Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji 
i warsztatów
• Sposoby radzenia sobie ze stresem

6. Nowoczesne metody nauczania i prowadzenia warsztatów. Inspirowanie i motywowanie (30h)
• Metodologia pracy warsztatowej opartej o proces grupowy
• Współczesne narzędzia i metody w pracy trenera:
• Czynniki wpływające na wzrost poziomu motywacji i ich waga. Znaczenie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
• Odpowiedzialność i zaangażowanie; Wyrażanie uznania, postęp i widoczne efekty jako element motywujący.

7. Analiza potrzeb szkoleniowych (16h)
• Rola i waga badania potrzeb szkoleniowych grupy.
• Metody badania potrzeb szkoleniowych. 
• Zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Współpraca trener-organizacja. 
• Projektowanie ewaluacji szkolenia.

8. Projektowanie szkolenia i budowanie programów warsztatów (16h) 
• Projektowanie programów szkoleniowych.
• Wybór sposobu i metody szkolenia.
• Przygotowywanie scenariusza. 
• Zamykanie procesu szkoleniowego. 
• Elementy prawa autorskiego dla trenerów.

9. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach trudnych (8h)
• Przyczyny i formy występowania oporu w grupie.
• Rozpoznawanie symptomy sytuacji kryzysowych
• Metody i sposoby reakcji w trudnych sytuacjach.

10. Warsztaty uczestników Akademii – ćwiczenia i zajęcia praktyczne (20h) 
• Przygotowanie indywidualnych zajęć przez uczestników szkoleń
• Zajęcia praktyczne – praca z kamerą video
• Ewaluacja prezentowanych zajęć

11. Prezentacja szkoleń dyplomowych (14h)

 

Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email:   studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Termin składania: 30 września 2020


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 5 800 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo