• Slider 5

Osoby chcące zmienić uczelnię lub wznowić studia z Ekonomii
zapraszamy do kontaktu z WSFI.

 

Oferta jest skierowana do osób, które:

- posiadają status studenta i mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów ekonomicznych;
oraz
- nie posiadają statusu studenta (zostały skreślone), ale mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów i chcą kontynuować naukę ekonomii.

O przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można ubiegać się przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego. 

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

I etap: wstępna weryfikacja dokumentów
Na tym etapie kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu WSFI dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowych studiów: Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów należy pobrać z macierzystej Uczelni, na której odbywało się kształcenie i dostarczyć do Dziekanatu osobiście lub w formie skanu.

II etap: złożenie dokumentów
Po trzymaniu informacji o pozytywnym przejściu wstępnej weryfikacji, należy złożyć komplet dokumentów w Dziekanacie WSFI.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora o przyjęcie na studia z zaliczeniem dotychczasowych osiągnięć,
  • formularz rekrutacyjny (należy przejść rekrutacje online, po jej zakończeniu wydrukować formularz rekrutacyjny),
  • karta przebiegu studiów w macierzystej Uczelni, zawierająca informacje o zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku, na którym się studiowało/studiuje,
  • zaświadczenie z macierzystej Uczelni z informacją o ilości zaliczonych semestrów,
  • świadectwo dojrzałości,
  • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
  • dowód osobisty (do wglądu), 
  •  kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.

III etap: decyzja o przyjęciu
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor wskazując:
- semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
- termin i sposób zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 

PROMOCJA!!

Osoby przenoszące się do WSFI są zwolnione z opłaty rekrutacyjnej oraz kosztów zaliczenia różnic programowych!

INFORMACJE I ZAPISY:

ŁÓDŹ, ul. Wróblewskiego 18 w Łodzi (8 piętro, budynek Urbanica), tel: 42 639 91 10, e-mail: dziekanat@wsfi.pl

KALISZ, ul. Widok 96a (budynek IV LO), tel: 62 753 56 53, e-mail: kalisz@wsfi.pl 

 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto:
PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684

 

Osoby przyjęte na studia ponoszą opłaty zgodnie z regulaminem opłat obowiązującym na danym semestrze studiów. 

Script logo